# علی_خویه_مشاور_و_مدرس_بیش_از_صدها_فروشگاه_زنجیره_ا